تگ abbr در html

تگ abbr یا abbreviation برای کلماتی مخفف مانند DR, Html, CSS استفاده می‌شود، عبارت کامل کلمه مخفف در ویژگی title قرار داده می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <abbr>

زمانی که از تگ abbr برای تعریف یک کلمه مخفف استفاده می‌کند با اضافه کردن ویژگی title به تگ، یک نقطه چین زیر کلمه اضافه می‌شود که با قرار گرفتن موس روی کلمه، توضیحات مربوطه در ویژگی title نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید این تگ را داخل تگ <dfn> استفاده کنید.

The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948. 
<p><dfn><abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr></dfn> is a language that describes the style of an HTML document.</p>  

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <abbr>

تگ abbr می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از برخی از این ویژگی‌ها اختیاری و برخی دیگر الزامی است.

title

ویژگی title از ویژگی‌های ضروری تگ <abbr> بوده که شامل توضیحات مربوط به کلمه مخفف است.

<abbr title="Doctor">DR</abbr>

Global Attributes

تگ <abbr> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <abbr> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <abbr>

اکثر مرورگرها تگ <abbr> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

abbr{
  display: inline;
}
abbr[title], 
acronym[title]{
  text-decoration: dotted underline;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس