تگ map در html

تگ map برای تعریف تصویر یک نقشه استفاده می شود، تصویری با مناطق قابل کلیک است. تگ <map> معمولا با تگ img ترکیب شده و با استفاده از ویژگی‌های name و usemap با تگ img مرتبط می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <map>

<map> حاوی تعدادی تگ <area> است که مناطق قابل کلیک را در نقشه تصویر مشخص می کند.

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">
<map name="workmap">
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>  
 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <map>

تگ <map> می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که برخی از این ویژگی‌های ضروری و برخی دیگر اختیاری هستند.

name

ویژگی name یک ویژگی ضروری بوده و نام نقشه را مشخص می کند. این ویژگی با ویژگی usemap در تگ <img> مرتبط است و رابطه‌ای بین تصویر و نقشه ایجاد می کند.

Global Attributes

تگ <map> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <map> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <map>

اکثر مرورگرها تگ <map> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

map{
  display: inline;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس